இறையியல் ஆன்லைன் கட்டுப்படியாகக்கூடிய இணை பட்டம்

எமது நோக்கம்


லூசண்ட் பல்கலைக்கழகம் என்பது ஒரு இலாப நோக்கற்ற ஆன்லைன் நிறுவனம் ஆகும், இது உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களுக்கு செலவில் உயர்தர அமெரிக்க அடிப்படையிலான கல்வியை வழங்குவதன் மூலம் சிறந்த இறையியல் பள்ளியாக மாறுவதற்கு உறுதியளிக்கிறது.

பில்லி கிரகாம்

பில்லி கிரஹாம் சுவிசேஷ சங்கம் இருந்து மதப்பிரச்சாரத்திற்கு ஆன்லைன் நிச்சயமாக பள்ளி இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக எடுக்க கிடைக்கிறது.