الهیات مقرون به صرفه و مدرک وزارت آنلاین

برنامه های الهیات

برنامه های ما با توجه به چالش های معنوی و مادی وزرای انجیل در دنیای واقعی با آن روبرو هستند. درجه ما در طبیعت عملی است و شما را با تمام مهارت های شما نیاز به وزارتخانه موثر در کلیسای خود را آماده, جامعه, و یا زمینه ماموریت.

تماس با ما

با ما حرف بزن