โรงเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์ราคาไม่แพง

หลักสูตรเทววิทยา

โปรแกรมของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความท้าทายทางวิญญาณและทางวัตถุที่รัฐมนตรีของพระกิตติคุณเผชิญในโลกแห่งความเป็นจริง ปริญญาของเราสามารถใช้ได้จริงตามธรรมชาติและจะเตรียมคุณให้พร้อมด้วยทักษะทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจในศาสนจักรชุมชนหรือสาขาเผยแผ่

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา