موږ باید هیله وکړو

موږ چمتو یو ترڅو تاسو سره د خپل وخت، پیسو، او وړتیاو پانګه اچولو په اړه د باوري پریکړه کولو سره مرسته وکړو او ستاسو سره پریکړه وکړو چې آیا د لوسینټ پوهنتون ستاسو لپاره مناسب دی.